banner
lentebloempjes

Praktische informatie

Eerste dag Wat doen bij ziekte Financiële afspraken sluitingsdagenSluitingsdagen

 

Financiële afspraken

Voorschot

Om uw inschrijving te garanderen, betaalt u een waarborg van 250 euro. Deze waarborg wordt gedeeltelijk terugbetaald bij de eerste factuur en de rest krijgt u terug bij het verlaten van ons kinderdagverblijf na vereffening van alle kosten voor de kinderopvang en het naleven van de opzegbepalingen. Indien u om bepaalde redenen zou beslissen om uw kind toch niet naar KDV Lentebloempjes te brengen of om de opvang vroegtijdig te stoppen dan wordt deze waarborg niet volledig terugbetaald. Bij openstaande facturen wordt dit voorschot alsook ingehouden. Uitzonderlijk wordt het voorschot teruggekeerd vóór de opname van het kind in overmachtsituaties.

Waarborg
Na de rondleiding krijgt u één week tijd om te beslissen of u de vrije plaats wenst.
U kunt deze plaats bevestigen door:

 • €250 te storten op ons rekeningnummer BE16 7341 1123 6474 met vermelding ‘reservatie …………. (naam ouders) + opstartdatum’.
 • €50 te storten voor gezinnen met gezamenlijk belastbaar inkomen voor aftrekbare bestedingen lager dan 28.757,06 €. Dit kan enkel toegekend worden bij het voorleggen van het meest recente aanslagbiljet. U stort dit op het rekeningnummer BE16 7341 1123 6474 met vermelding ‘reservatie …………. (naam ouders) + opstartdatum’.

Wanneer u de waarborg gestort heeft, bezorgt u het kinderdagverblijf de reserveringsovereenkomst die u tijdens de rondleiding ontvangen heeft. Pas wanneer het kinderdagverblijf de ondertekende reserveringsovereenkomst ontvangen heeft, is de plaats van het kindje verzekerd.
Deze waarborg houdt in:

 • het naleven van de schriftelijke reservatie van een kinderopvangplaats (€50). Dit bedrag krijgt u terug bij de 1e factuur.
 • Het betalen van facturen (€100)
 • Het naleven van de opzegbepalingen (€100)

Indien er een waarborg van €50 werd betaald, zal deze waarborg worden ingehouden als één van bovenstaande afspraken niet werd nageleefd.
De waarborg wordt enkel teruggestort indien bovenstaande voorwaarden worden nageleefd.
Wij vragen u een geboortekaartje op te sturen als uw kind geboren is. Indien u geen geboortekaartje heeft, vragen wij u om ons te contacteren om de eerste gegevens van uw kind door te geven. Kinderen die op latere leeftijd naar het kinderdagverblijf komen vragen wij alsook om eventueel een geboortekaartje op te sturen. Op deze manier is dit voor het team fijn om reeds de eerste gegevens te ontvangen van uw kind.

Dagprijs (attest Inkomenstarief van Kind en Gezin)
Kinderdagverblijf Lentebloempjes werkt met een attest Inkomenstarief. Omdat ons kinderdagverblijf met een inkomenstarief werkt, moet u voor de start van de opvang een attest inkomenstarief bezorgen aan het kinderdagverblijf. Dit attest kan u aanvragen via de website van Kind en Gezin (via “Mijn Kind en Gezin” op www.kindengezin.be) en dit ten vroegste één maand voor de start van uw kind in het kinderdagverblijf (wenmomenten inbegrepen). De dagprijs wordt berekend op basis van het gezamenlijk belastbaar inkomen. De inkomensgegevens en de gegevens over de gezinssamenstelling worden automatisch weergegeven in de berekeningsmodule op de website. De opvangprijs staat in verhouding tot de verblijfsduur van het kind in de opvang.  Als u uw inkomen niet bekend wil maken, dan kan dit door dit aan te vinken. U ontvangt dan wel een attest met het maximumtarief.
Bij problemen met de aanvraag van uw attest, kan u contact met ons opnemen op het nummer 02 242 57 08.
De financiële bijdrage die u voor de opvang betaalt, omvat:

 • Twee maaltijden
 • Rugzakje
 • Medicatie in geval van discomfort en/of koorts (Paracetamol/Dafalgan)
 • Zalf voor de stuit

Wanneer u en uw partner uit elkaar zijn en de kinderen afwisselend bij u en uw ex-partner verblijven, dient u twee attesten aan te vragen: één voor het inkomstentarief vanuit uw situatie en één vanuit het inkomstentarief vanuit de situatie van uw ex-partner.
Wanneer uw gezinssamenstelling wijzigt of er een extra kind bijkomt, dient u uw inkomstentarief te herberekenen. Het nieuwe attest gaat in vanaf de maand waarin de wijziging wordt berekend. U krijgt een extra vermindering van 3,14 euro per kind ten laste vanaf het tweede kind, alsook indien u één of meer meerlingen ten laste hebt.
Voor gezinnen in een moeilijke financiële situatie, ouders die werkloos zijn of een leefloon ontvangen, kan een individueel verminderd tarief aangerekend worden. Dit is een vermindering in de bijdrage. U kan hiervoor terecht bij de Kind en Gezinlijn (078 150 100).
Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar. Hiervoor ontvangt u jaarlijks een fiscaal attest van ons.
U kan steeds een simulatie doen van het inkomstentarief op de website van Kind & Gezin, namelijk: www.kindengezin.be/toepassingen/prijs-voor-opvang.

Een dagelijkse toeslag van € 1,20 wordt aangerekend voor:

 • Luiers + stuitzalf
 • Het gebruik en de afvalverwerking van de luiers
 • Een warme maaltijd bij een verblijf van minder dan 3 uur
 • Uitzonderlijke, maar noodzakelijke, uitgaven voor een individueel kind zoals dieetvoeding

Inschrijving

Eén maand voor het instapmoment vindt het tweede bezoek plaats. Hier gebeurt de definitieve inschrijving waarbij het dossier vervolledigd wordt.
De definitieve inschrijving kan enkel plaatsvinden indien u de nodige documenten meebrengt, namelijk:

 •  Attest inkomenstarief kinderopvang: u bezorgt dit attest aan het kinderdagverblijf voor de 1ste opvangdag van uw kind (wendagen inbegrepen). Indien u ons dit document niet tijdig bezorgt, wordt de maximumbijdrage aangerekend. De maximale bijdrage wordt toegepast tot en met de maand waarin u ons het bewijs van uw inkomen levert zonder regularisatie van de vorige maanden.
 • identiteitskaart van beide ouders
 • Rekeningnummer
 • Adres en telefoonnummer van de pediater
 • Een familiefoto
 • Een geboortekaartje

Tijdens de inschrijving wordt een opvangovereenkomst in tweevoud opgemaakt.
In deze overeenkomst staat:

 • De startdatum: deze datum kan éénmalig gewijzigd worden mits schriftelijke aanvraag twee maanden op voorhand. De nieuwe startdatum wordt dan schriftelijk vastgelegd.
 • Individuele dagregeling (aantal aanwezigheidsdagen: minimum 3 dagen).
 • Ouders met een wisselend uurrooster dienen ten laatste de 10e van de voorafgaande maand door te geven welke dagen zij opvang voor hun kind nodig hebben. Zij moeten 15 dagen per maand aanwezig zijn. Indien dit niet tijdig wordt doorgegeven, wordt er een voltijds opvangplan aangerekend. De ouders doen dit via een formulier die zij bij de verantwoordelijke kunnen verkrijgen.
 • De toegewezen dagprijs
 • De volmachtlijst met de namen van de personen welke het kind mogen komen ophalen.

Wenmomenten
Voor de effectieve start van uw kind, kiezen wij er voor om wenmomenten in te lassen.  Deze wenmomenten worden met de ouders besproken en deze momenten worden verspreid over 2 tot 3 dagen. Samen met de kindbegeleidsters vult u dan een kindpasje in met specifieke informatie over de gewoonten en eigenheden van uw kind thuis en uw wensen voor de opvang. Er zal een toeslag van 60% van de dagprijs aangerekend worden voor de wenmomenten.
Ten slotte is uw kind helemaal klaar voor een goede start binnen KDV Lentebloempjes.

Wijziging opnameplan
De ouders dienen zich aan het vooropgestelde schema te houden. Wijzigingen in het opnameplan kunnen uitzonderlijk aangevraagd worden door een formulier ‘Wijziging opnameplan’ in te vullen. Dit formulier dient ten minste twee maanden op voorhand ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de verantwoordelijke. Deze wijziging wordt enkel ingevoerd na schriftelijke goedkeuring van de verantwoordelijke. Een wijziging van het opnameplan kan steeds aangevraagd worden, zowel door de ouders als door de verantwoordelijke, via het formulier ‘wijziging opnameplan’. Een wijziging van het opnameplan kan steeds geweigerd worden door de verantwoordelijke.

Afwezigheden
Respijtdagen (gerechtvaardigde afwezigheden)
U betaalt de dagprijs vanaf de afgesproken opvangdatum in de reserveringsovereenkomst voor de dagen die u gereserveerd hebt in het opvangplan en voor de eventueel extra afgesproken dagen.
Elk kind heeft recht op gerechtvaardigde afwezigheiddagen (halve of volledige dagen) per jaar, ook wel respijtdagen genoemd. Respijtdagen zijn dagen die gereserveerd zijn in uw opnameplan, maar waarop het kind niet aanwezig kan zijn (vb. ziekte, een extra verlofdag, …). Deze dagen moet u als ouder niet betalen. Er moet geen specifieke reden opgegeven worden (geen doktersbriefje nodig). Er wordt wel verwacht dat men als ouder, uit respect voor het kinderdagverblijf, de afwezigheid van het kind dient te verwittigen voor 9u.
Indien u een volle dag gereserveerd heeft, maar uw kind is slechts een halve dag ( ≤5u) aanwezig, dan zal er een halve respijtdag in rekening gebracht worden. Dit geldt ook wanneer het kinderdagverblijf beslist dat uw kind, wegens discomfort, naar huis moet.
Een kind met een voltijds opnameplan heeft recht op 18 respijtdagen per jaar, inclusief ziektedagen. Voor een kind dat niet voltijds naar de opvang komt, wordt het aantal dagen verhoudingsgewijs verminderd.
Voorbeeld:

 • 5/5 = 18 respijtdagen per jaar.
 • 4.5/5 = 16 respijtdagen per jaar.
 • 4/5 = 14 respijtdagen per jaar.
 • 3.5/5 = 13 respijtdagen per jaar.
 • 3/5 = 11 respijtdagen per jaar.

Collectieve sluitingsdagen worden niet inbegrepen in deze gerechtvaardigde afwezigheiddagen. Respijtdagen zijn niet overdraagbaar naar een ander jaar.
Bij de inschrijving van uw kind ontvangt u een exemplaar van het huishoudelijk reglement en krijgt u een mondelinge toelichting. Zowel het kinderdagverblijf als uzelf verklaren de bepalingen van deze inlichtingen en afspraken te aanvaarden en na te leven door schriftelijke ondertekening ‘voor akkoord’. Het is mogelijk dat het kinderdagverblijf om bepaalde redenen (wijzigingen in de reglementeringen, andere accenten in de werking, …) genoodzaakt is wijzigingen aan te brengen in deze bundel. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. De wijzigingen gaan na twee maanden in.

Facturatie en betalingswijze
U ontvangt maandelijks, bij aanvang van de volgende maand een gedetailleerde factuur. Op deze factuur vindt u het aantal dagen terug dat uw kind naar de opvang is geweest. Indien uw kind 5u of meer aanwezig was, en/of twee maaltijden gekregen heeft, betaalt u de volledige dagprijs. Een halve dag is een verblijf dat de 5 uren niet overschrijdt.
Betaling van de maandelijkse rekeningen gebeurt bij voorkeur via domiciliëring. De domiciliëring wordt de 15e van elke maand geïnd. Indien de factuur niet vereffend is voor de is voor het einde van de maand, wordt een eerste herinnering verstuurd op het einde van de maand. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, wordt een tweede herinnering gestuurd 14 dagen na de eerste herinnering. Bij een tweede herinnering zal er bij de volgende factuur een toeslag aangerekend worden van 5€. Een toeslag van €15 wordt aangerekend voor een derde herinnering. U krijgt ook een uitnodiging voor een gesprek met de directie. Indien u hier niet op in gaat kan stopzetting van de opvang worden overwogen door de directie.

Opzegmodaliteiten voor de ouders
U kunt de opvang beëindigen door dit minstens 3 maanden voor de laatste opvangdag schriftelijk te melden aan de verantwoordelijke. U krijgt een ontvangstbevestiging van dit schrijven. Wanneer u dit niet tijdig waarschuwt, betaalt u de gereserveerde dagen tijdens deze 3 maanden.
Bijvoorbeeld: wenst u op 1 mei de opvang te beëindigen, moet u dit ten laatste op 1 februari meedelen. Deelt u dit op 15 februari mee, dan betaalt u de dagprijs tot en met 15 mei.
Indien tijdens de opzegperiode de resterende respijtdagen niet opgebruikt zijn, kunnen deze als eerste ingezet worden.
Opzegmodaliteiten voor de voorziening
Het kinderdagverblijf kan de opvang eenzijdig schorsen of beëindigen wanneer u het huishoudelijk reglement of de individuele overeenkomst niet naleeft. Alsook wanneer u geen gevolg geeft aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van het kinderdagverblijf.
Indien het kind voor een periode van 14 dagen afwezig is, zonder enige kennisgeving, behoudt het kinderdagverblijf het recht om een einde te stellen aan de opvang.
Indien u herhaaldelijk afwijkt van het opvangplan of herhaaldelijk te laat komt, wordt dit besproken en kan de opvang door de voorziening opgezegd worden.
De opzegging of schorsing wordt per aangetekende brief meegedeeld met vermelding van de reden en de ingangsdatum.

Toeslag sanctionerende vergoeding
Voor onderstaande zaken wordt een sanctionerende vergoeding aangerekend:

 • Wanneer u uw kind laattijdig ophaalt na 18u, wordt er een bijdrage van €20 per begonnen kwartier aangerekend. Bij herhaaldelijk te laat ophalen, namelijk 3x in één maand, kan de opvang stopgezet worden. Dit wordt bijgehouden in een te – laatschrift in het onthaal.
 • Indien u nog respijtdagen heeft: bij laattijdig verwittigen (na 9u) of het niet verwittigen van een afwezigheid, wordt er een toeslag van €5 aangerekend boven de respijtdag die u op dat moment inzet. Verwittigt u wel op tijd, wordt er enkel een respijtdag ingezet.
 • Indien u geen respijtdag(en) meer heeft: bij laattijdig verwittigen (na 9u) of het niet verwittigen van een afwezigheid, wordt de dagprijs aangerekend + een toeslag van €5. Verwittigt u wel op tijd, wordt er enkel de dagprijs aangerekend.
 • Wanneer uw kind minder dan 5u aanwezig is bij een voltijds gereserveerde dag, wordt er een volledige dag aangerekend met een minimum van €5.
 • Bij wanbetaling worden de aantoonbare incassokosten aangerekend.

 

Regeling bij valse verklaringen
Indien u moedwillig foute gegevens verstrekt of bepaalde informatie die een invloed heeft op de berekening van de bijdrage achterhoudt, dan wordt de maximale bijdrage aangerekend. Deze maximale bijdrage wordt aangerekend met volledige terugwerking tot het moment dat de valse verklaring werd afgelegd.
Verzekering
Het kinderdagverblijf beschikt over een verzekering met betrekking tot burgerlijke aansprakelijkheid voor de organisator, het personeel en de kinderen, alsook wordt er een verzekering tegen lichamelijke ongevallen voor de opgevangen kinderen afgesloten.

De verzekering wordt verleend door:
KBC verzekeringen nv
Prof. Roger Van Overstraetenplein 2
3000 Leuven
Polisnummer: Z9/28.969.161 Social profit sector.
Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren aan de verantwoordelijke of zijn/haar vervanger. De verantwoordelijke brengt de verzekeringsinstelling op de hoogte.


Terug