banner
lentebloempjes

Troeven & Missie

De missie van KDV Lentebloempjes is om opvang te creëren waarbij wij tegemoet komen aan de vragen van de ouders die wegens hun werksituatie of leefomstandigheden behoefte hebben aan kinderopvang. Kinderdagverblijf Lentebloempjes is een Nederlandstalig kinderdagverblijf, waarbij alle kinderen die later naar het Nederlandstalig onderwijs willen doorstromen, welkom zijn bij ons. Onze omgangstaal is dan ook het Nederlands. 
Wij discrimineren bij de opvang niemand op grond van cultuur, afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof – en levensovertuiging.
Als kinderdagverblijf streven wij ernaar de kwaliteit van de opvang voortdurend te verbeteren, zodat wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkelingskansen van het kind.
Wij willen een optimaal klimaat creëren waarbinnen het sociaal welbevinden van het kind, de ouders en de begeleidsters gegarandeerd wordt. In dit klimaat staat het kind steeds centraal. Wij willen het kind prikkelen met een individuele, pedagogische en kindgerichte aanpak zodat het zijn eigen mogelijkheden en talenten kan verkennen. Op deze manier willen wij de groei van de eigen, unieke persoonlijkheid van het kind stimuleren.
Het kinderdagverblijf beschikt over een team deskundige kindbegeleidsters, die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind en Gezin en de verwachtingen van het organiserend bestuur. Elk personeelslid krijgt kansen tot individuele vorming en overleg. Dit heeft als doel voldoende te kunnen inspelen op de permanent veranderende noden en behoeften in een alsmaar evoluerende maatschappij. Verder dragen de vormingen ook bij tot het onderhouden en opfrissen van de kennis en vaardigheden, die het personeel al beheersen.
Wij zetten ons in om goede overlegmomenten te hebben met de ouders. Dit gebeurt voornamelijk door de dagelijkse contacten en het heen- en weerboekje. Wij vragen inspraak van ouders en kinderen om aan kwaliteitsverbetering te werken via kwaliteitsmetingen en   –bijsturingen.
Tot slot hebben wij geregeld contacten en overleg met andere opvangpartners binnen onze regio om van elkaar te leren, of om gezamenlijk de opvangnoden aan te pakken.